09lut
2018
0
dyrektor

Regulamin boiska wielofunkcyjnego

REGULAMIN BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

ORAZ TERENU PRZYSZKOLNEGO

 • 1

Boisko wielofunkcyjne zlokalizowane przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie zarządzane jest przez dyrektora szkoły.

 • 2
 1. Boisko sportowe jest obiektem przeznaczonym do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, pozalekcyjnych zajęć sportowych uczniów szkoły oraz zajęć rekreacyjno – sportowych dla wszystkich chętnych.
 2. Zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniów szkoły prowadzone w ramach zajęć szkolnych odbywają się w obecności nauczyciela.
 3. Istnieje możliwość korzystania z obiektu sportowego jako boiska ogólnodostępnego przez osoby postronne wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem i złożeniu podpisu w grafiku wynajmu obiektu u administratora.
 4. Harmonogram korzystania z boiska:
 5. planowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów:
 • poniedziałek – piątek       8: 00 – 16.30
 1. boisko udostępniane osobom postronnym:
 • poniedziałek – piątek      16:30 – 20.00
 • sobota – niedziela            12:00 – 18.00
 • 3
 1. Po zajęciach dzieci, młodzież i osoby pełnoletnie mogą korzystać z boisk, pod warunkiem, że użytkują obiekt zgodnie z jego sportowym przeznaczeniem tzn. stosując się do instrukcji poszczególnych urządzeń oaz stanowią zorganizowaną drużynę do gry wraz z opiekunem.
 2. Wejście na boisko osób postronnych jest możliwe po uprzedniej rezerwacji w sekretariacie szkoły lub po pobraniu klucza od pracownika obsługi szkoły, po okazaniu i pozostawieniu dokumentu tożsamości.
 3. Osoby dorosłe korzystające z boiska ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo we własnym zakresie.
 4. Zajęcia sportowe mogą być prowadzone wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która przyjmie odpowiedzialność za osoby uczestniczące w zajęciach, wskazując listę osób zgłoszonych pod opiekę.
 • 4
 1. Prowadzący zajęcia powinien sprawdzić stan techniczny boiska i urządzeń, z których będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt dyrekcji szkoły lub osobie dozorującej obiekt.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości obowiązuje całkowity zakaz korzystania  z uszkodzonych urządzeń.
 • 5

Za bezpieczeństwo osób ćwiczących podczas zorganizowanych form zajęć rekreacyjno- sportowych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.

 • 6
 1. Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (dres, buty na płaskiej podeszwie).
 2. Wszyscy korzystający z boisk i terenów przyszkolnych mają obowiązek zachować się kulturalnie, dbać o porządek i czystość, nie stwarzać zagrożenia zdrowia i życia dla siebie i pozostałych osób znajdujących się na terenie boiska.
 3. Całkowity zakaz wstępu na boisko i teren przyszkolny mają osoby nietrzeźwe oraz osoby z psami i innymi zwierzętami.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz palenia ognisk na terenie przyszkolnym.
 • 7
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
 2. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
 3. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np.: rower, motorower, deskorolka itp.,
 4. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
 5. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
 6. palenie tytoniu i spożywania alkoholu lub innych używek, żucia gumy,
 7. zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
 8. przeszkadzania w zajęciach lub grze,
 9. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
 10. przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku,
 11. wprowadzania zwierząt,
 12. korzystania z boiska bez zgody administratora,
 13. przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.
 14. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt.1 korzystania z boiska podejmuje administrator boiska, który w zależności od sytuacji może:
 15. nakazać zmianę obuwia sportowego,
 16. zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
 17. nakazać opuszczenie terenu boiska,
 18. wezwać Straż Miejską lub Policję.

 

 • 8
 1. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie i rodzice.
 2. W razie zdarzenia jakie miało miejsce podczas korzystania z boiska i terenu przyszkolnego, na wskutek którego doszło do uszkodzenia ciała (otarcia, skręcenia, złamania, itp.) po zajęciach lekcyjnych szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 • 9

Pozostałe zasady regulowane są instrukcjami korzystania z poszczególnych boisk, obiektu wielofunkcyjnego.

 • 10
 1. Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.
 2. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych administrator może czasowo zawiesić korzystanie z obiektu.
 • 11

Korzystający i przebywający na terenie boiska zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.

Regulamin obowiązuje z dniem podpisania.

Śrem, dnia 15 września 2017 r.

 

ŻYCZYMY WIELE PRZYJEMNOŚCI PODCZAS UŻYTKOWANIA BOISKA

 

Wykaz telefonów alarmowych:

Pogotowie ratunkowe –         999

Straż Miejska –                      998

Policja –                                 997

Telefon alarmowy –               112

 

Mieszkańcy mogą korzystać

z boiska wielofunkcyjnego

po godzinie 16.30

oraz

w dni wolne od zajęć lekcyjnych

zgodnie z §2, ust. 4 Regulaminu.