20maj
2020
0
dyrektor

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie w okresie organizowania zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych oraz konsultacji z nauczycielem w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

 

 1. Cel procedury:  

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pobytu dzieci w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie.

 1. Zakres procedury:

Niniejsza procedura dotyczy:

 • rodziców uczniów w wieku szkolnym, których dzieci korzystają z zorganizowanych przez szkołę zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych oraz konsultacji z nauczycielem;
 • uczniów szkoły korzystających z zorganizowanych przez szkołę zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych oraz konsultacji z nauczycielem;
 • nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, opiekuńczo-wychowawcze  z elementami zajęć dydaktycznych oraz konsultacji z uczniem;
 • pracowników obsługi szkoły oraz innych pracowników Szkoły Podstawowej nr 1   Mikołaja Kopernika w Śremie świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.
 1. Odpowiedzialność: 
 • Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią rodziców, uczniów korzystających z zorganizowanych przez szkołę zajęć oraz pracowników szkoły jest dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły publikuje Procedurę na szkolnej stronie internetowej.
 • Rodzice uczniów w wieku szkolnym, których dzieci korzystają z zorganizowanych przez szkołę zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych oraz konsultacji z nauczycielem są zobowiązani do zapoznania się  z Procedurą oraz złożenie Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Procedury potwierdzającego zapoznanie się z dokumentem o którym mowa w pkt. 3 ust. 1, najpóźniej   w dniu objęcia dziecka zajęciami.
 • Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez przyjęcie do wiadomości, wydanego w tej sprawie, Zarządzenia dyrektora szkoły.
 • Rodzice uczniów w wieku szkolnym, których dzieci korzystają z zorganizowanych przez szkołę zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych oraz konsultacji z nauczycielem odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą.
 • Pracownicy wykonujący pracę na terenie szkoły w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.
 1. Ogólne zasady organizacji zajęć na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie:
 • Każda osoba przebywająca na terenie szkoły w momencie wejścia i wyjścia jest zobowiązana do dezynfekcji rąk, jak również po każdym kontakcie z inną osobą na terenie placówki.
 • Wejście do budynku szkoły możliwe jest tylko wejściem głównym lub bezpośrednio wejściem na salę gimnastyczną.
 • Na terenie szkoły zobowiązuje się wszystkich pozostających w bezpośrednim kontakcie do stosowania środków ochrony osobistej, zachowania dystansu społecznego miedzy sobą w każdej przestrzeni szkoły wynoszącego 1,5 m.
 • Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 • Do grupy, w miarę możliwości kadrowych, przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 • W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
 • Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli). Do przestrzeni tej nie wlicza się: ciągów komunikacji wewnętrznej oraz higieniczno-sanitarnych).
 • W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m       (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 • Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony   z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 • Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 • Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 • Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup  do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 • Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. Jednak nie więcej niż liczba uczniów określona zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639).
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę.
 • Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 • Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 1. Ogólne zasady postępowania dla rodziców, których dzieci których dzieci korzystają z zorganizowanych przez szkołę zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych  z elementami zajęć dydaktycznych oraz konsultacji z nauczycielem:
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wejścia głównego szkoły z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Rodzic poświadcza, w formie informacji stanowiącej Załącznik nr 2 do Procedury, aktualne numery telefonów kontaktowych, celem przygotowania szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami, i zobowiązuje się do niezwłocznego kontaktu ze szkołą, w przypadku, kiedy rozmowa inicjowana przez szkołę nie mogła być zrealizowana.
 • Dziecko, które korzysta z zajęć musi być zdrowe – bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (codziennie, przed wyjściem z domu, rodzic wykonuje pomiar temperatury ciała oraz obserwuje dziecko pod kątem potencjalnych parametrów chorobowych: katar, kaszel, złe samopoczucie).
 • Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, pracownik po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów dokonuje pomiaru temperatury ciała ucznia. Zgodę na dokonanie pomiaru wyraża rodzic wypełniając załącznik nr 3.
 • W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś w kwarantannie lub w izolacji.
 • Rodzic powinien, zanim dziecko zostanie objęte zajęciami przez szkołę, wdrożyć je do przestrzegania podstawowych zasad higieny polegających na częstym myciu rąk wodą z mydłem i nie podawaniu ręki na powitanie, zasłanianiu ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu, unikania dotykania oczu, nosa i ust.
 1. Ogólne zasady postępowania nauczycieli w czasie organizowanych przez szkołę zajęć:
 • Nauczyciel podczas zajęć przekazuje dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
 • Nie organizuje wyjść poza teren szkoły.
 • Usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 • Wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 • Zwraca uwagę oraz pilnuje, aby dzieci często i regularnie myły ręce, nie rzadziej niż 1 raz na godzinę, jak również za każdym razem przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 • Nauczyciele muszą przestrzegać zasad dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 • Zaleca się, aby nie przychodzić do jednostki systemu oświaty w biżuterii – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, itd., gdyż utrudniają prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk,

 

7.Ogólne zasady postępowania pracowników w czasie organizowanych przez szkołę:

 • Przed przystąpieniem do pracy, po zakończeniu pracy oraz w trakcie pracy, nie rzadziej niż raz na godzinę, pracownicy zobowiązani są do umycia rąk.
 • Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk wywieszonej w widocznym miejscu w łazienkach.
 • Po skończonej pracy, wykonywanej w jednorazowych rękawiczkach, należy wyrzucić je do kosza na śmieci.
 • Przy wejściu i wyjściu ze szkoły oraz w przypadku wykonywania czynności na terenie szkoły należy zdezynfekować ręce środkiem do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (minimum 60%).
 • W trakcie wykonywania czynności pracowniczych szczególne znaczenie ma utrzymywanie czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
 • Po zakończonej pracy nauczyciela z uczniami należy zdezynfekować sprzęty stanowiące wyposażenie tych miejsc.
 1. Szczegółowe zasady dezynfekcji sprzętów:
 • Wszystkie sprzęty stanowiące wyposażenie sal lekcyjnych, ciągów komunikacyjnych, elementy powierzchni dotykowych, Placu Zabaw po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w Instrukcji dezynfekcji sprzętów stanowiącej Załącznik nr 3 do Procedury.
 • Pracownicy unikają nieuzasadnionego korzystania ze sprzętów będącego wyposażeniem szkoły.
 • Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%) dostępnego w pomieszczeniu socjalnym.
 • Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.

 

 1. Sposób postępowania na wypadek zauważenia objawów choroby:
 • Pracownik, który zauważył u siebie lub u dziecka objętego opieką, objawy choroby, takie jak: podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie zgłasza ten fakt Dyrektorowi szkoły.
 • Dyrektor podejmuje dalsze kroki polegające na odizolowaniu pracownika/dziecka z podejrzeniem choroby w gabinecie profilaktyki zdrowotnej, przy czym w przypadku dziecka wyznacza pracownika, który będzie sprawował w tym czasie opiekę nad nim. Musi być zapewnione minimum 2 m. odległości osoby odizolowanej od innych osób.
 • Pracownik sprawujący opiekę nad dzieckiem w czasie izolacji w wyznaczonym miejscu, jest zobowiązany do założenia środków ochrony osobistej znajdujących się na wyposażeniu tego gabinetu.
 • Dyrektor szkoły, korzystając z danych zebranych w Oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do Procedury, o zaistniałej sytuacji, bezzwłocznie zawiadamia rodziców dziecka, a w przypadku pracownika: PSSE w Śremie bądź inne podmioty – w zależności od stanu zdrowia pracownika.
 • W przypadku potwierdzenia choroby pracownika/dziecka, Dyrektor powiadamia pozostałe osoby, które miały kontakt z chorym.
 • Pracownik/rodzic dziecka, którzy, będąc w domu, zaobserwowali u siebie/dziecka objawy chorobowe mogące świadczyć o zarażeniu wirusem Covid – 19 i są diagnozowani w tym kierunku, lub posiedli wiedzę, iż mieli kontakt z osobą chorą, niezwłocznie powiadamiają o tym fakcie, drogą telefoniczną Dyrektora szkoły, który podejmuje stosowne kroki.

Załączniki: 
Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki:

 • Załącznik nr 1 – Oświadczenia rodzica potwierdzające zapoznanie się z Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie w okresie organizowania zajęć w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19.
 • Załącznik nr 2 – Informacja o aktualnych numerach telefonów kontaktowych z rodzicem dziecka.
 • Załącznik nr 3 – Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka.
 • Załącznik nr 4 – Instrukcja dezynfekcji sprzętów.
 • Załącznik nr 5 – Jak skutecznie dezynfekować ręce ?
 • Załącznik nr 6 – Jak skutecznie myć ręce ?
 • Załącznik nr 7 – Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę ?
 • Załącznik nr 8 – Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice ?

………………………………………………………

(podpis dyrektora)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  

 

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany, rodzic ucznia:

……………………………….…………………………………… (imię i nazwisko dziecka )

uczestnika zajęć organizowanych przez szkołę oświadczam, że zapoznałem się z Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa obowiązującą na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie w okresie organizowania zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych oraz konsultacji z nauczycielem   w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 oraz zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w niej zawartych.

 

 

Śrem, …………………….                       …………………………………………….

data                                czytelny podpis składającego oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2  

 

Informacja o aktualnych numerach telefonów kontaktowych celem przygotowania szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami: 

Kontakt z matką dziecka: telefon prywatny……………………………………………………

Telefon służbowy lub do zakładu pracy: ………………………………..

Kontakt z ojcem dziecka: telefon prywatny……………………………………………………

Telefon służbowy lub do zakładu pracy: ………………………………..

Telefon do członka rodziny nr 1 upoważnionego przez rodziców do kontaktu w w/w sprawie (proszę podać stopień pokrewieństwa oraz imię i nazwisko osoby):

…………………………………………………………………………………………………

Telefon do członka rodziny nr 2 upoważnionego przez rodziców do kontaktu w w/w sprawie (proszę podać stopień pokrewieństwa oraz imię i nazwisko osoby):

…………………………………………………………………………………………………

Zobowiązuję się, w przypadku próby nawiązania przez szkołę połączenia telefonicznego         z numeru 61 28 35 462 do natychmiastowego oddzwonienia pod wskazany numer telefonu.

 

 

Śrem, …………………….                  …………………………………………………………

data                                       czytelny podpis składającego oświadczenie

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

 

Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka

 

 

Ja, niżej podpisany, rodzic ucznia:

……………………………….…………………………………… (imię i nazwisko dziecka )

uczestnika zajęć organizowanych przez szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie wyrażam/nie wyrażam zgody *  na pomiar temperatury ciała mojego dziecka, jeżeli zaistnieje konieczność, w przypadku wystąpienie niepokojących objawów chorobowych.

 

 

Śrem, …………………….          …………………………………………………………

data                                       czytelny podpis składającego oświadczenie

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 

 

Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni:  

 1. Dezynfekcji podlegają wszystkie sprzęty stanowiące wyposażenie sali oddziału przedszkolnego, ciągów komunikacyjnych, elementy powierzchni dotykowych, Placu Zabaw i narzędzia, które były używane przez pracownika w trakcie pracy w tym szczególnie: takie powierzchnie, jak np. biurka, stoły, klamki itp., z których korzystano danego dnia.
 2. Pracownik przystępuje do dezynfekcji w gumowych rękawiczkach ochronnych.
 3. Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub powierzchni płynem do dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu 60%.
 4. Płyny dezynfekujące dostępne są dla pracowników w pomieszczeniu gospodarczym. Za uzupełnianie zapasów odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
 5. Po zdezynfekowaniu sprzęty i narzędzia muszą zostać odłożone na swoje miejsce.
 6. Po zakończonej dezynfekcji pracownik ściąga i wyrzuca do kosza na śmieci rękawiczki jednorazowe.