29sie
2020
0
dyrektor

Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego

 

I. Przepisy ogólne:

 

 1. Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwany dalej Regulaminem, określa sposób i tryb realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 1   im. Mikołaja Kopernika w Śremie w okresie od 1 września 2020 r. do odwołania.
 2. Od 1 września 2020 r. – w okresie funkcjonowania szkoły w reżimie sanitarnym rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej  w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
 3. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami  ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 4. W związku z możliwą koniecznością przejścia szkoły na pracę w trybie kształcenia na odległość - w ramach przygotowania się do zmiany trybu pracy – nauczyciele mają obowiązek zorganizować jedno spotkanie online w miesiącu w każdej klasie, w której uczy danego przedmiotu. Na spotkaniu będzie sprawdzona obecność – a w razie nieobecności ucznia nauczyciel razem z wychowawcą ustalą przyczyny absencji
 5. Zajęcia on-line będą się odbywały z wykorzystaniem programu Microsoft Teams.
 6.  Aktywności określone przez nauczyciela w zadaniach on-line, potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dające podstawę do oceny pracy ucznia będą realizowane z wykorzystaniem materiałów m.in.:
 • dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
 • dostępnych na stronach internetowych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych,
 • prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 • udostępnionych przez nauczyciela itp.

7.Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne obciążenie pracą przed monitorem komputera.

8.Zalecane jest wskazywanie uczniom zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych dla chętnych. Zadania te z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji będą przekazywane nauczycielom.

II. Zadania wychowawcy klas:

 1. Wychowawcy klas zbiorą informację dotyczące:
 2. aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie, 
 3. preferowanych form komunikacji przy zdalnej realizacji programów nauczania   z wykorzystaniem np. komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego, 
 4. możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu  w warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line.
 5. Wychowawcy klas ustalą sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami klasy i informację przekażą do dyrektora szkoły oraz nauczycieli uczących w danym oddziale. Wzór informacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Wychowawca na wybranym komunikatorze zakłada bądź zleca założenie profili indywidualnych uczniów oraz zakłada profil grupowy klasy. Jest moderatorem tej grupy.
 7. Wychowawca ustala sposób komunikowania się z nauczycielami uczącymi dany oddział za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 8. Wychowawca zorganizuje spotkanie z rodzicami z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego według ustalonego kalendarza (klasa podzielona na pół, grupy nie większe niż 15 osób, odpowiednie rozłożenie ławek, maseczki, dystans społeczny, dezynfekcja rąk i pomieszczenia po opuszczeniu sali przez jedną grupę rodziców) – na którym przekaże informacje o zasadach pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021 i ustali sposób monitorowania obecności dzieci na zajęciach on-line.
 9. Wychowawca zorganizuje próbną wywiadówkę online z rodzicami uczniów w swojej klasie, informacje o liczbie rodziców obecnych na tym spotkaniu przekaże dyrektorowi szkoły.

 

III. Zadania nauczycieli 

 

 1. Nauczyciele na podstawie planów dydaktycznych ustalają tematykę i termin miesięcznych spotkań online z każdą klasą – informację przekażą do wicedyrektora do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego zajęcia. Wicedyrektor ustali harmonogram spotkań on-line z poszczególnymi klasami.
 2. Spotkania będą zorganizowane zgodnie ze strategiami efektywnego uczenia (strategiami oceniania kształtującego) – jasno podane cele i kryteria sukcesu, zadania wyzwalające aktywność uczniów, metody aktywizujące, informacja zwrotna, podsumowanie zajęć.
 3. Spotkania z klasą online będą podlegały obserwacji w nadzorze pedagogicznym.

 

IV. Zasady bezpiecznego zachowania uczniów w czasie przebywania w szkole w klasie i na przerwie: 

 

 1. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi – bez objawów przeziębienia i bez temperatury. Uczniowie z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłani do domu zgodnie z Procedurą  postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19. 
 2. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, pracownik szkoły po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów dokonuje pomiaru temperatury ciała ucznia. 
 3. Rodzic powinien, zanim dziecko zostanie objęte zajęciami przez szkołę, wdrożyć je do przestrzegania podstawowych zasad higieny polegających na częstym myciu rąk wodą z mydłem i nie podawaniu ręki na powitanie, zasłanianiu ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu, unikania dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Uczniowie przychodzący do szkoły są wyposażeni w maseczkę ochronną zakrywającą nos i usta. 
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 6. Wejście do budynku szkoły możliwe jest według przyjętych zasad z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: 
 7. Uczniowie nie powinni przychodzić wcześniej do szkoły niż na przerwę przed rozpoczynającymi się zajęciami (dzieci z oddziału przedszkolnego przychodzą na godzinę 7.55). 
 8. W czasie przebywania w szkole uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny – 1,5 m od drugiej osoby, jeżeli nie jest to możliwe i dochodzi do kontaktów z inną klasą zakładają maseczkę. Założone maseczki obowiązują w czasie przerw. Na lekcjach maseczki nie obowiązują.
 9. Uczniowie poszczególnych oddziałów nie mogą się ze sobą kontaktować – przerwy uczniowie spędzają zgodnie z przygotowanym harmonogramem.
 10. Uczniowie nie zmieniają sal – to nauczyciele przychodzą do uczniów na zajęcia, wszystkie zajęcia odbywają się w tej samej sali wskazanej dla danego oddziału, wyjątkiem jest informatyka, wychowanie fizyczne. Informatyka odbywa się w sali 210. Po każdych zajęciach z informatyki – klasa jest wietrzona i dezynfekowana a uczniowie przed wejściem do sali myją ręce.
 11. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. Materiały te nie mogą być pożyczane oni przekazywane innym uczniom. 
 12. Przed i po zajęciach – szczególnie w czasie przerwy, gdy do sali ma wejść nowa grupa uczniów pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do dezynfekcji pomieszczenia, w którym odbywały się zajęcia, w tym powierzchni  dotykowych – takich jak: poręcze, klamki, wyłączniki światła, gniazdka, klawiatury komputerów oraz wszystkie powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach.
 13. Uczniowie klas I – III oraz oddziału przedszkolnego bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy stolikach w stałych miejscach.
 14. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.
 15. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.
 16. Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani podawać lekarstw.
 17. Sale lekcyjne są wietrzone na każdej przerwie.
 18. W czasie zajęć pracownicy obsługi dezynfekują ciągi komunikacyjne, w tym powierzchnie dotykowe poręcze, wyłączniki światła, klamki.
 19. Systematycznie prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych.

 

V. Zasady bezpiecznego zachowania w bibliotece:

 1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów zgodnie z opracowanym harmonogramem. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej. 
 2. Wchodząc do biblioteki uczniowie dezynfekują przy wejściu ręce.
 3. Zawiesza się możliwość korzystania z czytelni szkolnej oraz tzw. „wolnego dostępu do półek”, a także publicznego dostępu do sprzętu komputerowego.
 4. Miejsce wypożyczeń/zwrotów w bibliotece zostaje specjalnie wydzielone przez nauczyciela bibliotekarza.
 5. Przyjęte zbiory zostaną odizolowane, oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania na czas kwarantanny (3 dni); po tym okresie będą włączone do użytkowania.
 6. Do biblioteki może wejść jednocześnie 2 czytelników, pozostali (jeśli w wyznaczonym czasie przybędzie ich więcej) czekają na korytarzu szkoły, zachowując bezpieczną odległość od nauczyciela i innych osób co najmniej 1,5 m. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba.
 7. Po wypożyczeniu/zwrocie książek czytelnik jest zobowiązany niezwłocznie opuścić bibliotekę i szkołę.

 

 

Dyrektor Szkoły

Małgorzata Pawelczyk