15gru
2021
0
dyrektor

Sposób i tryb realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Śremie od 20.12.2021r. do 9.01.2022r.

 1. Oddział przedszkolny pracuje w trybie stacjonarnym. Uczniowie klas I – VIII w trybie zdalnym.
 2. Szkoła odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć oraz realizację wszystkich dotychczasowych zajęć, dotyczy to również zajęć rewalidacyjnych, nauczania indywidualnego, zajęć z logopedą, pedagogiem, itp.
 3. Zajęcia zdalne służą realizacji podstawy programowej.
 4. Edukacja zdalna w klasach I – VIII odbywa się pod aktywnym przewodnictwem nauczyciela i polega na prowadzeniu zajęć online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams według stacjonarnego planu lekcji (w przypadku nieobecności nauczyciela uczeń będzie miał przerwę na danym przedmiocie tzw. „okienko”).
 5. Podstawowa komunikacja z rodzicem będzie odbywała się za pomocą e-dziennika, natomiast z uczniem dodatkowo za pomocą platformy MS Teams. Zatem należy zachować czujność, co do innych kanałów spoza wykazu. Ochrona uczniów przed cyberzagrożeniami (m.in. cyberprzestępczość, cyberbullying, wyłudzanie danych, zagrożenia związane ze szkodliwym oprogramowaniem oraz szkodliwymi treściami) jest obowiązkiem rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.
 6. Lekcje dla uczniów klas I – VIII trwają 45 minut i sprawdzana jest obecność. Kształcenie zdane obejmuje również sprawdzanie wiedzy i umiejętności, które będą podlegać ocenie.
 7. Sposób komunikowania nauczyciel ustala z uczniami, biorąc pod uwagę dotychczas wypracowane metody, możliwości techniczne oraz umiejętności.
 8. Uczeń w czasie lekcji jest aktywny, wykorzystując narzędzia zdalne. Na prośbę nauczyciela ma włączony mikrofon, kamerę, by móc uczestniczyć w dyskusji lub odpowiadać na pytania.
 9. Uczeń nieobecny na lekcji jest zobowiązany do uzupełnienia zaległości i wykonania zadań domowych/ ćwiczeń w terminie obowiązującym całą klasę ( za wyjątkiem dłuższej choroby – wtedy powiadamia nauczyciela).
 10. Nauczyciel może dodatkowo przekazać uczniom objętym nauczaniem zdalnym materiały do opanowania określonych treści np. klasycznie z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń, w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy itp.) w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne.
 11. Nauczyciel monitoruje liczbę uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach, a wszelkie problemy zgłasza wychowawcy lub pedagogowi
 12. W przypadku chwilowych problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń/rodzic powinien zawiadomić nauczyciela/wychowawcę o braku możliwości uczestniczenia w zajęciach lub wykonania zadania w ustalonym przez nauczyciela terminie.
 13. Ocenianie postępów w nauce podczas nauczania zdalnego – nauczyciel pracuje zgodnie ze statutowymi sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 Małgorzata Pawelczyk

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie